Grunex Welcome Cup | CS 2
Grunex Welcome Cup | CS 2

Registruj se do turnaje

Máš rád pořádné výzvy? Zapoj se do turnaje a srovnej své síly s ostatními hráči a ukaž, kdo je tady nejlepší!

Reklama

1. Úvodní ustanovení

 • Pořadatelem Grunex Welcome Cup | CS 2 (dále jen „turnaj“) je společnost Boosters s.r.o., IČ: 29048907, se sídlem Zvoncovitá 1972/5 , 155 00 Praha 5 (dále jen „pořadatel“). Pořadatel může pověřit administrátora dalšími činnostmi při pořádání turnaje. Pořadatel si vyhrazuje veškerá vysílací práva k průběhu hry a jejímu záznamu.
 • Turnajů, pořádaných herním portálem Grunex.com, se mohou zúčastnit hráči s trvalým pobytem v České republice a Slovenské republice.
  • Soutěžní tým musí být složen z nejméně 5 a nejvíce z 7 hráčů.
   • Soutěžní tým může, ale nemusí, zaregistrovat nejvýše 2 náhradníky. Náhradníky vyplní hráč zodpovědný za registraci během registračního procesu. V případě postupu se náhradníci automaticky přenesou systémem.
   • Pokud hráči nevyplní žádného náhradníka před přihlášením do kvalifikace, mohou náhradníky dodatečně přidat po celou dobu soutěže po komunikaci s administrátorem. (Platí turnajová pravidla) Pozor, pokud tým nahlásí náhradníka, který odehraje alespoň jedno kolo, není možné náhradníka vymazat ani vyměnit.
   • Do soutěžního týmu může tým přihlásit 1 coache, coach se může účastnit turnaje jako náhradník týmu. Coach může být jedinec s trvalým pobytem v České Republice a na Slovenku.
   • Coach slot je vyhrazen výhradně pro hráče registrovaného jako "Trenér" v registračním procesu.
   • V případě porušení tohoto pravidla si organizační tým vyhrazuje právo na postih, který určí administrátor turnaje.
 • Výherní ceny se neposílají do zahraničí.
   

1.2 Komunikace

 • Veškerá komunikace s administrátorem bude probíhat na Grunex CS 2 discordu, kde musíte být přítomni po celou dobu odehrávání turnaje. 
  • Pro komunikaci s administrátorem lze také využít soukromé zprávy v době, kdy administrátor není online. Nejde však o hlavní komunikační kanál s administrátorem během turnaje!
 • V průběhu CS 2 turnajů jsou hráči povinni být na Grunex CS 2 discordu. Pokud hráči nebudou na Grunex CS 2 discordu a vznikne nějaká nesrovnalost vůči hráči, hráč nemůže podat jakýkoliv protest.
   

1.3 Herní účty

 • Každý hráč je povinen mít správně vyplněné STEAM ID ve svém uživatelském profilu po celou dobu turnaje.
  • V opačném případě si organizační tým vyhrazuje právo na postih, který určí administrátor turnaje.
 • Kapitán týmu by si měl hlídat hráče zda mají aktuální STEAM ID.

1.4 Potvrzení účasti

 • V procesu check-in je kapitán týmu povinen potvrdit svou účast a přítomnost v turnaji. Jakmile hráč svou účast nepotrvdí, bude systémem turnaje automaticky vyloučen!

2. Herní pravidla

2.1 Zdržování turnaje

 • Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat turnaj. V takovém případě bude hráč či tým vyloučen z turnaje a bude mu udělen postih.

2.2 Média

 • Kapitán týmu je povinen pořídit média v podobě screenshotů s konečným výsledkem zápasu.
 • Manipulace a úprava médií je přísně zakázána. V takovém případě bude následovat postih.
 • Hráč či kapitán týmu je povinen po skončení zápasu nahrát média k zápasu a zadat konečný výsledek.

2.3 Nedostavení k zápasu

 • Jakmile se hráč či tým nedostaví do 15-ti minut, po oficiálním začátku zápasu, je kontumačPro potvrzeníně poražen.  kontumace musíte doložit screenshot s časem, že se soupeř k zápasu nedostavil. Pořízená média nahrajete do zápasu a podáte protest.
 • Pravidlo platí i v případě, že díky volnému losu vás systém posune do druhého kola. (To se stále počítá jako první kolo!)

2.4 Změna sestavy/soupisky

 • Během celého turnaje nelze změnit soupisku. Týmy mají k dispozici dva náhradníky a coache.

3. Základní pokyny

3.1 Hráči/Týmy

 • Tým má možnost odehrát zápas minimálně ve čtyřech hráčích. 
 • Hráč se NEMŮŽE zúčastnit turnaje za 2 týmy najednou.
 • Hráči nesmí hrát s použitím externích aplikací nebo hardwaru, který zasahuje do hry.
 • Hráči nesmí používat skripty, které pohybují se zaměřováním, postavou či mění nastavení vykreslování.
 • Hráči nesmí využít komunikace se spectatory/observerem nebo protihráči k zjištění pozic jiných protihráčů.
 • Je povoleno streamovat své POV v případě, že si hráč nastaví delay 180 sekund.
 • Protest proti výsledku zápasu je možné podat maximálně do 15 minut od zadání výsledku jednou ze stran. Pokud tým nepodá protest do 15 minut od zadání výsledku, nemůže se dále odvolávat.

3.2 Průběh zápasu

 • Veto proběhne přímo na stránce zápasu na webu Grunexu, kapitáni týmů si pomocí automatizovaného systému vybanují mapy.
 • Hráčům bude vygenerována IP serveru, kam se následně připojí.
 • K určení stran se odehraje knife kolo, kdy Tým, který oproti druhému týmu v takovém knife kole zvítězí, získá právo volby strany pro daný zápas.
 • V zápase nesmí tým během zápasu vyměnit hráče.
 • Výsledek zápasu bude během prvních turnajů v CS 2 nutné vyscreenovat a potvrdit v detailu zápasu na webu Grunexu. Plně automatizovaný systém připravujeme.
   

3.3 Název týmu

 • Název týmu nesmí obsahovat žádné speciální znaky. Výjimkou je znak „.“, který v názvu týmu slouží pro rozlišení případného partnera týmu.
 • Název týmu podléhá plně schválení pořadatele.
 • Týmy mají zakázáno používat explicitní, nevhodný či jinak dehonestující název týmu/nick hráče. Administrátor turnaje má právo na úpravu názvu, pokud tým výzvu neuposlechne. V případě, že hráč neuposlechne výzvu na změnu nicku, si organizátor turnaje vyhrazuje právo na vyhození hráče z turnaje
 • Všechny názvy týmů musí být unikátní a nesmí být podobné jiným, v současnosti aktivním týmům, a to jak v České a Slovenské republice, tak celosvětově. Při posouzení podobnosti je rozhodující stanovisko pořadatele.
 • Název ani logo týmu nesmí obsahovat neetický motiv. Při posouzení, zda jde o neetický motiv, je rozhodující stanovisko pořadatele.
 • Logo nesmí obsahovat motivy propagující návykové látky, tabákové výrobky, alkohol, zbraně a munici a pornografický obsah.
 • Logo nebo jeho část nesmí obsahovat ochrannou známku nebo jiný chráněný materiál bez souhlasu vlastníka.
 • Logo podléhá plně schválení pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv během turnaje zakázat používání daného loga nebo požadovat dodání nového loga po týmu.
 • Pokud tým nedodá logo, pořadatel si vyhrazuje právo stanovit týmu logo dle vlastního uvážení.

3.4 Mapy

 • Mapy budou vybrány z následujícího výčtu:
  • Ancient
  • Anubis
  • Inferno
  • Mirage
  • Nuke
  • Overpass
  • Vertigo

4. Administrátor

 • Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectator modu přímo ve hře.
 • O udělení postihu rozhoduje administrátor na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot nebo záznam z hry.
 • V případě jakýchkoliv dotazů se vždy obraťte na admin tým.
 • Admin tým si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu pravidel, herního systému nebo časů v průběhu kteréhokoliv turnaje.
 • Administrátor neznalost pravidel neomlouvá.

4.1 Postihy

 • Pokud se tým nebo hráč provinil proti pravidlům turnaje, rozhodne pořadatel o postihu.
 • Příklady možných postihů:
  • Ústní varování
  • Ztráta určitého počtu kol na jedné mapě.
  • Ztráta určitého počtu map v sérii.
  • Diskvalifikace z kvalifikace
  • Diskvalifikace z turnaje
 • Volba postihu je výhradně na uvážení pořadatele.
 • Postih může být v rámci určitého počtu sezon nebo jinak časově určen. Postih je zpravidla udělen celému týmu.
 • Pořadatel může, ale nemusí udělit postih týmu nebo hráči na základě udělení postihu hráči nebo týmu v jiné kompetitivní soutěži hrané ve hře CS2.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z turnaje hráče a/nebo tým v případě:
  • porušení těchto pravidel
  • porušení dobrých mravů nebo etických zásad v souvislosti s účastí v turnaji
  • jiného poškození průběhu zápasu nebo turnaje jakož i v případě důvodného podezření z takového porušení.

5. Ceny

1. místo 

5000 Kč

6. Vyplácení výher 

 • Výhra bude vyplacena na základě formuláře o zaslání výhry. Tento formulář bude týmům/hráči poslán nejpozději týden po skončení turnaje. Výhra bude poté hráči proplacena nejpozději měsíc od dodání správně vyplněného a podepsaného formuláře o zaslání výhry.
 • Výhry zasíláme jen do České a Slovenské republiky a na české a slovenské bankovní účty!
 • V případě, že je hráč nebo tým diskvalifikován či poražen kontumačně, zaniká hráči nárok na vyplacení jakékoliv výhry v celé turnajové sérii nebo jednotlivém turnaji.

7. Etický kodex

 • Každý hráč a tým jsou povinni dbát na dobré jméno turnaje a na dodržování těchto pravidel, právních předpisů, obecných zásad etiky, slušného chování a fair-play.
 • Každý hráč a tým jsou povinni vyhnout se jakýmkoliv nevhodným a/nebo dehonestujícím  aktivitám, které by mohly poškodit dobré jméno turnaje nebo jejích partnerů. 
 • Hráči i týmy jsou povinni vyvarovat se jakékoliv veřejné komunikaci a vyjadřování, které by mohlo poškodit dobré jméno turnaje nebo ho prezentovat v očích veřejnosti v negativním světle.
 • Hráči i týmy jsou povinni přistupovat k turnaji a jednotlivým zápasům vážně a v každém zápase vyvinout maximální úsilí pro dosažení nejlepšího možného výsledku a umístění. Předčasné odcházení od herního místa, odpojování se ze zápasů, vzdávání zápasů v soupeřův prospěch či záměrná prohra jsou přísně zakázané.
 • Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat turnaj a/nebo zápasy nebo porušovat tato pravidla.
 • Odpovědnost za chování hráče nese nejen samotný hráč, ale i tým, jehož je hráč členem.

8. Závěrečná ustanovení

 • Pořadatel si vyhrazuje právo turnaj kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit, ukončit nebo změnit či doplnit jeho pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo kdykoliv změnit název turnaje. Pořadatel má zejména právo nerealizovat jakýkoli další ročník turnaje.
 • Týmy a hráči jsou povinni řídit se vedle těchto pravidel rovněž pokyny pořadatele a administrátora. V případě jejich rozporu jsou rozhodující pokyny pořadatele.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu turnaje a/nebo jednotlivých zápasů nebo v souvislosti s turnajem, či jiné situace mající dopad na regulérnost, dobrou pověst turnaje vzniklé v průběhu turnaje. Rozhodující je v takových případech posouzení a stanovisko pořadatele. Ve výše uvedených případech je pořadatel oprávněn vyloučit hráče či tým z turnaje. Oprávnění týmu na účast v turnaji udělené pořadatelem není soudně vymahatelné.
 • Pořadatel může změnit osobu administrátora.
 • Každý hráč je povinný uvést o sobě na webu pravdivé údaje, v opačném případě může být z turnaje diskvalifikován on, případně i celý tým.
 • Z turnaje jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Boosters s.r.o. a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama